polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Unia Europejska / Renty strukturalne dla rolników Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  RENTY STRUKTURALNE DLA ROLNIKÓW REALIZOWANE PRZEZ ARiMR

RENTY STRUKTURALNE DLA ROLNIKÓW REALIZOWANE PRZEZ ARiMR


Celem ich jest zapewnienie dochodu rolnikom, którzy zdecydują się zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

Wielkość renty strukturalnej wynosi od 210% do 440% najniższej emerytury. Podstawowa wielkość renty (210%) może zostać zwiększona o następujące elementy:

Wysokość renty strukturalnej ustala się jako odpowiedni procent kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (obecnie wysokość najniższej emerytury wynosi 552,63 zł - 126,74 EUR). Roczna wysokość pomocy będzie uwzględniać limity zawarte w Rozporządzeniu Rady (WE) 1257/99.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 210 % najniższej emerytury.
Podstawową wysokość renty strukturalnej zwiększa się o dodatek na małżonka w wysokości równej 60 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
· gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków,
· oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną spełniają jednocześnie warunki określone dla beneficjenta.
Podstawową wysokość renty zwiększa się również:
· o 50% kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w sposób trwały o powierzchni co najmniej 3 ha,
· po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR
· po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika będącego w wieku poniżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR.
Osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest do opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy rolników. Jeżeli renta strukturalna zawiera dodatek na małżonka, osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest także do opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy za małżonka.
Rentę strukturalną wypłaca się co miesiąc w terminie określonym w decyzji, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat.

Działanie skierowane jest do osób w wieku przedemerytalnym, które ukończyły 55 lat, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie o wielkości co najmniej 1 ha przez co najmniej 10 lat (w tym co najmniej przez 5 lat byli ubezpieczeni w KRUS) i zdecydują się je przekazać w celu poprawy żywotności ekonomicznej gospodarstwa innego rolnika lub następcy. Ponadto gospodarstwo można przekazać na rzecz Skarbu Państwa do Agencji Nieruchomości Rolnych lub na cele związane z ochroną środowiska, jak i zalesieniem.

Renta strukturalna wypłacana będzie co miesiąc przez 10 lat. Osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest do opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy rolników, a także opłacania składki za współmałżonka jeśli wypłacany jest dodatek na małżonka. Renta strukturalna jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Rolnik wypełnia wniosek o przystąpienie do programu rent strukturalnych. Wniosek wraz z załącznikami składa się w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymaganymi załącznikami do wniosku są:
· aktualny nakaz płatniczy w sprawie wymiaru podatku rolnego;
· aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
· inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny gospodarstwa rolnego;
· wyciąg z aktu stanu cywilnego potwierdzający datę zawarcia małżeństwa w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim;
· dokumenty dotyczące przejmującego gospodarstwo rolne, w tym w szczególności:
- aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków w przypadku, gdy przejmującym jest rolnik,
- dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze,
- inne dowody i oświadczenia w zależności od okoliczności niezbędnych do wyjaśnienia.

Na podstawie "IAP i ARiMR"

©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców